Write a review

Write your own reviews · select event first:

Flex Sauna Gym

no photo
2 months ago   

Σας ενημερώνουμε οτι η επιχείρηση FLEX SAUNA λείτουργει 13 χρόνια και είναι καθόλα νόμιμα σε όλα!
Ο χώρος έχει ελεγχθεί από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας και έχει βρεί τον χώρο καθόλα νόμιμο!

Από την αρχή της λειτουργίας του έχουν αναλάβει νομικοί σύμβουλοι και ένα απο το μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία της Αθήνας που συμβουλεύει τον χώρο σχετικά με την λειτουργία του.

Άτομα τα οποία δυσφημίζουν τον χώρο στο internet με ψεύτικα profile, θα διώκονται ποινικά για συκοφαντική δυσφήμιση σύμφωνα με τον νόμο υπ’ αρ. 32/2015 Απόφασή του (δημ. σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)
Θα καταζητούνται απο την αστυνομία στα πλαίσια του αυτοφώρου για συκοφαντική δισφήμιση της επιχείρησης.
Έχει ενημερωθεί η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για το θέμα και θα εντοπίζεται αμέσως στο ίντερνέτ κάθε συκοφαντική δυσφήμιση που αφορά τον χώρο τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό.
(Καθώς και κάθε δόλια καταγγελία σε δημόσια υπηρεσία θα εντοπίζεται επίσης)

ΝΟΜΟΣ: Όπως έχει κρίνει ο Άρειος Πάγος στην υπ’ αρ. 32/2015 Απόφασή του (δημ. σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Κατά τη διάταξη του άρθρου 362 του Ποινικού Κώδικα, όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του (απλή δυσφήμιση) τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με πραγματική ποινή.

Κατά τις προβλέψεις του άρθρου 363 του ίδιου Κώδικα, αν στη περίπτωση του παραπάνω άρθρου που αναφέρεται στο αδίκημα της δυσφήμισης, το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών (συκοφαντική δυσφήμιση).

Flex Sauna Gym

no photo
2 months ago   

Please be advised that the company FLEX SAUNA operates 13 years and is entirely legitimate at all!
The site has been tested by all public health and safety services and has found its place perfectly legal!

Since the beginning of the operation undertaken by solicitors and one of the largest law firms in Athens that advises the space on its operation.

Individuals who defame the site on the internet with fake profile, will be prosecuted for libel under the law no. 32/2015 judgment (Rep. In TNP LAW)
They are wanted by the police in the context of this offense for aggravated detraction enterprise.
prosecuting cybercrime has been informed of the issue and immediately found the Internet every libel on the site owner and staff.
(As well as any fraudulent complaint in the public service will also localized)

LAW: As the Supreme Court considers the no. 32/2015 judgment (Rep. In TNP LAW).
According to article 362 of the Criminal Code, anyone who in any way before the third states or disseminates for someone else which may harm the honor or reputation (simple defamation) is punishable with imprisonment up to two years or a real penalty.

When the provisions of article 363 of the same Code, if the case of the above article refers to defamation offense, the fact is false and the perpetrator knew that this is false shall be punished with imprisonment of at least three months (libel).

Flex Sauna Gym

no photo
2 months ago   

Flex Sauna Gym

no photo
2 months ago   

Very clean sauna,friendly staff,hot guys,best sauna in Athens!iI will go again!

Flex Sauna Gym

no photo
2 months ago   

A pretty clean and well run sauna as advertised. I went there on a Friday night, and there were at least a 2 or 3 dozen guys enjoying themselves there in various ways... Nice mix of guys, mostly 20's to middle age, some older guys too. I left there minus a good deal of sweat and a little bit of another bodily fluid. It's a bargain at only 10 euros, no membership required.

S-cape

no photo
2 months ago

Be ware of this place. I went there on Christmas eve and they gave me 2 notes of 20 euros for change, only to find out the next day that this was counterfeit money. When i talked with the manager of the club the following day, he told us 'You should have informed us right on spot. Now, there's nothing i can do' and he left without settling the issue. Personally i am not gonna go again to this place. I feel deceived.

Alexander Sauna

no photo
6 months ago   

I liked all the different spaces. The action moved around. The place was very clean. I went on a weekday and it wasn't too busy, but there were still some guys around.

Flex Sauna Gym

no photo
7 months ago   

Flex Sauna Gym

no photo
10 months ago   

nice and clean sauna , many tourists and many nice greek .

Flex Sauna Gym

no photo
11 months ago   

sauna on 3 floors, clean, not very big but price in good only 10 euro and people also is nice, sometimes very nice boys it depends from days, more good during week end.

Flex Sauna Gym

no photo
over a year ago

very nice sauna , not very big but people was good and the staff also is ok and friendly. during te week end is more good...

Flex Sauna Gym

no photo
over a year ago   

HORRIBLE PLACE!! DON'T WASTE YOUR MONEY!!!
VERY UNFRIENDLY STAFF, DIRTY PREMISES, VERY UNWELCOMING.

Alexander Sauna

no photo
over a year ago   

Très beau sauna propres et personnels très convivial... Dommage qu'avec le ticket le choix des boissons n'est pas plus important on peux prendre une bière mais le café es payant (étrange)
Allez y vous allez vous y amusé...

Alexander Sauna

no photo
over a year ago

the location on nihghttours map is incorrect.

Flex Sauna Gym

no photo
over a year ago   

This place sucks!
It is small, all you have effeminate twinks that spend time loud giggling, chitchatting, running around, and wasting my time and money.- I guess they get rabat/discount, come here and gossipping! 31Mar.2015.

Flex Sauna Gym

no photo
over a year ago   

I had the same experience. Do not go there. Alexander sauna is a lot better

Alexander Sauna

no photo
over a year ago   

i visited last nov 2014, nothing spectacular, if anything, going through 4 floors - up and down, even if there is a lift, annoys me! and it is obvious (they are just being polite) they do not really like tourists, so i got that - i was gone in 30 min. flat, as some reviewer mentioned - this is for locals - i say let them have it,

Flex Sauna Gym

no photo
over a year ago

I tried to visit Flex Sauna tonight, 22 October 2014 and like others on here was insulted by being turned away at the door because I was "too old" and "we don't want old guys" (this on Bears' night too!) and "sorry, but this sauna is only for young guys".
Frankly, what they are doing is blatant age discrimination and I would be really surprised if it is not illegal. Have they not heard of Equal Opportunities Legislation, or does this not apply in Greece? We should complain about this, guys. They ought not to be allowed to do this!

Flex Sauna Gym

no photo
over a year ago   

My friend and I were visiting Athens for the first time. We were turned away because the guys behind the entry desk said we were too old...and that older men want hustlers and massages. I was quite irritated as that is imposing a stereotype that didn't fit either my friend or myself. Shame on this establishment for putting welcoming information for tourists in the advertisements, then turning them away at the door!

Flex Sauna Gym

no photo
over a year ago   

don't go there...as people have said below it is dead, very few people, a bad and depressing vibe from the staff...I think it will soon close so don't waste your money...the only good thing, it has a nice big steam room.